Statut

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine 88/01 i 11/02) Skupština Kulturne Udruge Mladih „K.U.M. PROLOŽAC“ na utemeljiteljskoj skupštini održanoj 13.lipnja 2007. godine donijela je :

STATUT
KULTURNA UDRUGA MLADIH „K.U.M. PROLOŽAC“

I.   TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom Kulturne Udruge Mladih „K.U.M.“ PROLOŽAC određuje se

–   naziv i sjedište udruge,
–   područje na kojem Udruga djeluje,
–   zastupanje Udruge,
–   ciljevi Udruge i djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi,
–   imovina, način stjecanja i korištenje ostvarene dobiti,
–   članstvo udruge te prava i obveze članova,
–   tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata,
–   prestanak postojanja Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu

Članak 2.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja svih fizičkih osoba.

Članak 3.

Puni naziv Udruge glasi: KULTURNA UDRUGA MLADIH „K.U.M. PROLOŽAC“ – skraćeni naziv je „K.U.M. PROLOŽAC“.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Prološcu Donjem.

Članak 5.

Udruga je pravna osoba i djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga se upisuje u registar Udruge Republike Hrvatske koji se vodi kod mjerodavnog ureda državne uprave.

Članak 6.

Udruga ima svoj pečat pravokutnog oblika i istaknutim tekstom naziva Udruge.

Članak 7.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Udruge ili član upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjenika Udruge.

II.   CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Temeljni ciljevi Udruge su:

–   poticanje djece i mladih na svekoliko stvaralaštvo ( likovno, glazbeno, dramsko),
–   poticanje tolerancije, osobito među mladima,
–   očuvanje tradicije Imotske krajine i Hrvatske,
–   poticanje svijesti za povratak mladih u naš kraj,
–   organiziranje koncerata, izložaba, scenskih performansi…
–   suradnja s lokalnim vlastima i sličnim udrugama.

Članak 9.

Članovi Udruge smatraju da će udruživanjem lakše i bolje ostvariti postavljene ciljeve.

III.   JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Udruga je dužna izvještavati članstvo o svom radu i radu tijela Udruge putem svojih izvješća i drugih javnih priopćavanja. Javnost rada osigurava se kroz slobodan pristup sjednicama Skupštine Udruge i njenih dijela.

IV.   ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, sa sjedištem ili državljanstvom Republike Hrvatske, kao slobodno i dragovoljno svojim potpisom prihvaća biti članom Udruge.

Članak 12.

Udruga vodi evidenciju članstva s osobnim podacima članova.

Članak 13.

Član Udruge ima pravo:

–   birati i biti biran u tijela Udruge
–   sudjelovati u radu Udruge i njenim tijelima
–   davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge
–   pokretati inicjativu za rad Udruge i njenih tijela.

Članak 14.

Član Udruge je dužan:

–   ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge,
–   pridržavati se odredaba Statuta,
–   provoditi odluke i zaključke tijela Udruge,
–   plaćati članarinu Udruzi

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–   istupanjem iz Udruge,
–   isključenjem,
–   neplaćanjem članarine,
–   prestankom postojanja Udruge.

Članak 16.

Član može biti isključen iz Udruge:

–   ako grubo povrijedi odredbe ovog Statuta i program rada Udruge
–   ako svojim radom i ponašanjem onemogućava ostvarivanje ciljeva Udruge
–   u slučaju kada grubo naruši ugled Udruge.

Članak 17.

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Upravi odbor na prijedlog Suda časti. Protiv odluke o isključenju član može u roku od 30 dana podnijeti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.

V.    UPRAVLJANJE UDRUGOM, TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela Udruge su:

1.   Skupština,
2.   Predsjednik
3.   Upravni odbor,
4.   Nadzorni odbor i
5.   Sud časti.

1.   SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, čine je članovi Udruge.

Članak 20.

Skupština udruge obavlja slijedeće poslove:

1.   Donosi Statut udruge te njegove izmjene i dopune,
2.   Bira predsjednika i potpredsjednike Udruge, Upravni odbor i Nadzorni odbor,
3.   Donosi godišnji plan i program rada sa iskazom potrebnih financijski sredstava,
4.   Usvaja završni račun Udruge,
5.   Razmatra i daje primjedbe na izvješće o radu Upravnog odbora i Udruge,
6.   Donosi odluke o opozivu predsjednika i potpredsjednika Udruge te članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
7.   Obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 21.

Redovite sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednicu Skupštine vodi član Upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjednika ili sam predsjednik Udruge.

Članak 22.

Skupština Udruge pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje jedna trećina članova. Ako nema kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka, u roku od mjesec dana saziva se nova sjednica koja može pravovaljano odlučivati ako je nazočno onoliko članova koliko je po zakonu potrebno za osnivanje udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 23.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge po vlastitoj inicjativi, na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge.

2. PREDSJEDNIK

Članak 24.

Udruga ima predsjednika i tri potpredsjednika.
Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu bez ograničenja u okviru njene djelatnosti.

Članak 25.

Mandat predsjednika i trojice potpredsjednika Udruge traje dvije(2) godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

Članak 26.

Predsjednika i trojicu potredsjednika Udruge bira i razrješava Skupština.
Skupština može imenovati počasnog predsjednika udruge iz redova zaslužnih članova.

3.    UPRAVNI ODBOR

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge.
Upravni odbor sastoji se od predsjednika, tri potpredsjednika, rizničara, tajnika i tri člana, koji se biraju na vrijeme od dvije (2) godine.
Predsjednik Udruge je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora, a tri potpredsjednika Udruge ujedno i potpredsjednici Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od trojice potpredsjednika.
Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova. Odluke se donose javnim glasovanjem.

Članak 29.

Upravni odbor ima slijedeće zadaće i nadležnosti:
–   upravlja djelovanjem Udruge i odlučuje o oblicima djelovanja,
–   odlučuje o materijalno- financijskom poslovanju Udruge,
–   odlučuje o svim pitanjima koja su od značaja i interesa za Udrugu, a sve u skladu sa Statutom, programom rada i ciljevima Udruge.

Predsjednika i ostale članove Upravnog odbora, Skupština može razriješti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju pravodobno i savjesno svoje obveze. Ako se razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ako se razrješavaju pojedini članovi, biraju se novi članovi do isteka mandata Upravnog odbora. Na isti način razrješavaju se članovi Nadzornog odbora i drugih tijela Udruge.

4.   NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na razdoblje od dvije (2) godine.
Članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, koji organizira njegov rad.
Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora.

Članak 31.

Nadzorni odbor prati rad Udruge i njenih tijela, ako utvrdi povrede zakona ili ovog Statuta, dužan je zatražiti sazivanje Skupštine Udruge.
Za potrebe svog rada: Nadzorni odbor može koristiti upute i savjete stručnjaka za pojedina područja rada i poslovanja Udruge.

Članak 32.

Nadzorni odbor je dužan podnijeti Skupštini najmanje jedamput godišnje izvještaj o financijskom i materijalnom stanju Udruge.

5.   SUD ČASTI

Članak 33.

Sud časti sastoji se od tri člana koje bira Skupština Udruge.

Članak 34.

Mandat članova Suda časti traje dvije (2) godine i iste osobe mogu ponovno biti birane.

Članak 35.

Sud časti predlaže sankcije za članove Udruge koji su po mišljenju istog svojim postupcima grubo prekršili Statut ili na bilo koji drugi način naštetili ugledu Udruge.

VI.   SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:
–   novčana sredstva koja stječu uplatom članarina,
–   dobrovoljni prilozi i donacije kao i doznake iz proračuna jedinica lokalne samouprave,
–   druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom te
–   nepokretana i pokretna imovina.

Članak 37.

Upravni odbor Udruge određuje iznos godišnje članarine.
Ako Udruga, kao neprofitabilna organizacija, u svom poslovanju ostvari dobit, ona može uporabiti isključivo unapređenje rada u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 38.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje u skladu s propisima koji reguliraj vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

VII.   PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 39.

Udruga prestaje s radom kad se steknu uvijeti predviđeni Zakonom o udrugama ili drugim zakonskim aktima te na temelju odluke Skupštine Udruge.
Po prestanku rada Udruge o preostaloj imovini odlučuje Skupština.

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće Upravni odbor ili trećina članova Skupštine. Izmjene i dopune Statuta Udruge utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu Članovima Udruge. Upravni odbor razmatra dane primjedbe i prijedloge, zauzima stavove i utvrđuje konačni prijedlog Statuta te ga upućuje na usvajanje Skupštini. Tumačenje pojedinih odredbi Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje pojedinih odredbi ostalih općih akata daje Upravni odbor Udruge

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na utemeljiteljskoj skupštini, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog ureda državne uprave.

 

 

U Donjem Prološcu, 13.lipnja 2007. g.

Predsjednik Kulturne Udruge Mladih
„K.U.M. PROLOŽAC“
Hrvoje Garac